Katedra Technologii Chemicznej

Katedra Technologii Chemicznej wywodzi się z Zakładu Technologii Przemysłu Chemicznego, powstałego w 1975 r., w związku z powołaniem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu nowej specjalności: ekonomika i organizacja przemysłu chemicznego. Jego założycielem był prof. dr hab. inż. Romuald Bogoczek, który wygrał konkurs na kierownika zakładu i przeszedł do Wrocławia z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Do decyzji o utworzeniu nowej jednostki naukowo-dydaktycznej na naszej Uczelni przyczynili się: prof. dr hab. inż. Jerzy Ziobrowski (pełniący wówczas funkcję Dyrektora Instytutu Technologii Przemysłu Chemicznego i Spożywczego oraz Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Przemysłu), prof. dr hab. inż. Tadeusz Talik (Prorektor) i prof. dr Józef Popkiewicz (Rektor).

W 1991 r., w wyniku reorganizacji struktury Uczelni, zakład uzyskał status samodzielnej katedry o nazwie Katedra Technologii Przemysłu Chemicznego. Od 1999 r. Katedra ma obecną nazwę, a w 2003 r. weszła w skład Instytutu Chemii i Technologii Żywności. Prof. dr hab. inż. Romuald Bogoczek był kierownikiem Katedry do 30 września 2003 r. Od tego czasu do chwili obecnej funkcje kierownika pełni dr hab. inż. Elżbieta Kociołek-Balawejder, prof. UE.Prof. dr hab. inż. Romuald Bogoczek (1930 - 2014)

pdf.ico Pan Profesor Romuald Bogoczek urodził się 4 maja 1930 r. w Chorzowie. W 1956 r. ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a od 1958 do 1975 r. pracował na tym Wydziale jako nauczyciel akademicki. Tam też w 1963 r. obronił pracę doktorską pt. Badania i rozdział produktów utleniania węglowodanów i uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Promotorem jego pracy doktorskiej była prof. dr inż. Czesława Troszkiewicz. W 1970 r. został doktorem habilitowanym nauk chemicznych w zakresie chemii organicznej. Tematem Jego rozprawy habilitacyjnej były Studia nad syntezą kwasu L-askorbinowego z L-sorbozy.

pdf.ico W 1975 r. Pan Profesor Romuald Bogoczek wygrał konkurs na kierownika Zakładu Technologii Przemysłu Chemicznego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Przemysłu Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i przeniósł się z Gliwic do Wrocławia. Zorganizował pracę tej nowej jednostki od podstaw i kierował nią do 2003 r. Pan Profesor, reprezentujący nauki techniczne był jedną z osób, dzięki którym na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym mógł być realizowany interdyscyplinarny profil kształcenia studentów, łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. W latach 1981-1984 i 1988-1990 prof. dr hab. inż. Romuald Bogoczek pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1990-1993 dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. W 1994 r. przyznano Mu tytuł profesora nauk technicznych.

Pan Profesor Romuald Bogoczek wypromował 8 doktorów nauk technicznych:

 1. Paweł Nowak, Studia nad wytwarzaniem kwasu szczawiowego z soli kwasu szczawiowego, 3.11.1977 r.,
 2. Andrzej Żychiewicz, Utlenianie siarkowodoru za pomocą powietrza z użyciem żelazowo-karboksylowych wymieniaczy jonowych jako katalizatorów, 23.02.1978 r.,
 3. Julia Tomaszewska Studia nad dezaktywacją katalizatora do niskociśnieniowej syntezy metanolu, 15.12.1978 r.,
 4. Joanna Surowiec, Synteza i badanie własności kationitów fosfonowych otrzymanych z kopolimerów Wofatit, 27.03.1980 r.,
 5. Elżbieta Kociołek-Balawejder, Synteza, badanie i modyfikacja kationitów polistyrenodiwinylobenzenowych zawierających siarkę w grupie funkcyjnej, 12.06.1986 r.,
 6. Paweł Wolak, Synteza i badanie właściwości krzemoorganicznych wymieniaczy jonowych, 2.06.1989 r.,
 7. Hanna Pińkowska, Modyfikacja chemiczna kopolimerów kwasu akrylowego i diwinylobenzenu, 10.10.1994 r.,
 8. Monika Zahorodna, Optymalizacja utleniającej degradacji sulfonowych kationitów z wykorzystaniem procesów Fentona i foto-Fentona, 04.04.2008 r.

Wśród doktorantów Pana Profesora, oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych katedry, były również osoby spoza Uczelni (dr inż. Paweł Nowak i dr inż. Julia Tomaszewska). Jedna z doktorantek Profesora, dr inż. Joanna Surowiecpdf.ico, przez kilkanaście lat pracowała w zagranicznych koncernach chemicznych weryfikując i poszerzając wiedzę zdobytą w Katedrze Technologii Chemicznej (National Chemical Products w RPA, Rohm and Haas Company we Francji).

Pan Profesor Romuald Bogoczek pozostawił dorobek naukowy, na który składają się artykuły opublikowane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak: Polymer, Polymer Communications, Reactive & Functional Polymers, Journal of Applied Polymer Science, Industrial & Engineering Chemistry Research, Pure and Applied Chemistry, Catalysis Today, Photochemical and Photobiological Sciences, Journal of Thermal Analysis, Journal of Chromatography, Die Angewandte Makromolekulare Chemie, Chemie Ingenieur Technik. Czasopisma te pochodzą z prestiżowych wydawnictw naukowych jak Elsevier, Wiley, Royal Society of Chemistry, ACS Publications. Istotnym składnikiem dorobku Pana Profesora są liczne patenty (krajowe i zagraniczne) oraz badania i ekspertyzy wykonywane na rzecz praktyki przemysłowej. Jego dorobek naukowy z okresu zatrudnienia w naszej Uczelni zawarty jest w zakładce Publikacje.Na przestrzeni lat głównym obszarem badawczym w Katedrze jest synteza, badanie właściwości oraz zastosowań polimerów reaktywnych. Wyrazem uznania osiągnięć w tej dziedzinie przez społeczność naukową było powierzenie przez Międzynarodowy Komitet pdf.icoDoradczy wywodzący się z kręgu czasopisma Reactive & Functional Polymers Profesorowi R. Bogoczkowi i naszej Katedrze organizacji konferencji naukowej 7th International Conference on Polymer Supported Reaction in Organic Chemistry POC'96. Konferencja ta odbyła się w dniach 24-28 czerwca 1996 roku na terenie Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestniczyli w niej naukowcy z 25 krajów z czterech kontynentów. Konferencja była dużym osiągnięciem naukowym i organizacyjnym. Materiały konferencyjne to: Scientific program, List of Authors of Papers oraz monografia stanowiąca zbiór streszczeń - Abstracts of lectures and oral & poster contributions, POC’96, Publishing House of the Oscar Lange University of Economics in Wrocław, Wrocław 1996, 384 strony, ISBN 83-7011-225-0.

pdf.ico Stale obecna w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Katedry szeroko rozumiana problematyka ochrony środowiska zaowocowała zorganizowaniem pod kierunkiem naukowym Profesora Romualda Bogoczka pierwszej w Polsce konferencji naukowej dotyczącej Zielonej chemii – EkoChemTech'03. Konferencja ta odbyła się w dniach 27 i 28 czerwca 2003 r. w naszej Uczelni. Uczestniczyło w niej ok. 150 osób, w tym z Niemiec, Szwajcarii, Ukrainy i Rumunii. Wystąpienia miały charakter referatów i posterów. Materiały konferencyjne to: Harmonogram Konferencji, Zbiór Streszczeń (109 stron) oraz monografia zawierająca zbiór artykułów - Zielona Chemia pod redakcją naukową Romualda Bogoczka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1041, Wrocław 2004, 225 stron, PL ISSN 0324-8445.


Artykuł o Konferencji EkoChemTech, który ukazał się w Naszej Akademii
(nr 3/4 (21/22)/2003, s. 45-46)


Pan Profesor brał udział w organizowaniu kolejnych konferencji z cyklu POC, które odbyły się w 1998 r. w Jerozolimie, w 2000 r. w Tianjin, w 2002 r. w San Diego i w 2004 r. w Pradze. Był też zaangażowany w organizację pierwszych Kongresów Technologii Chemicznej, najważniejszej krajowej konferencji w tym obszarze. Był aktywnym członkiem Komitetu Naukowego kolejnych konferencji w Szczecinie (1994 r.), we Wrocławiu (1997 r.), w Gliwicach (w 2000 r.) i w Łodzi (2003 r.) oraz aktywnie uczestniczył w wielu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych.


Z inicjatywy Pana Profesora Romualda Bogoczka na naszym Wydziale utworzono w latach 90. nową specjalność w zakresie kształcenia studentów - inżynierię ochrony środowiska. Pan Profesor na przestrzeni lat prowadził wykłady z różnych przedmiotów, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dwóch specjalności tzw. „chemicznej” i „środowiskowej” na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym. Były to m.in.: technologia chemiczna organiczna, wybrane zagadnienia z technologii chemicznej, projektowanie technologiczne, chemia środowiska, seminarium magisterskie. Jest współautorem znanego i cenionego podręcznika akademickiego do przedmiotu technologia chemiczna organiczna oraz kilku skryptów, które były wykorzystywane przez społeczność akademicką na terenie całego kraju:

 1. R. Bogoczek, J. Surowiec, Podstawy technologii chemicznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1988.
 2. R. Bogoczek, J. Surowiec, Technologia chemiczna nieorganiczna, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 3. Praca zbiorowa pod redakcją R. Bogoczka, Materiały pomocnicze do ćwiczeń i wykładów z technologii chemicznej nieorganicznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 4. Praca zbiorowa pod redakcją R. Bogoczka, Materiały pomocnicze do ćwiczeń i wykładów z technologii chemicznej organicznej, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 5. R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder, Technologia chemiczna organiczna część 1, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1990.
 6. R. Bogoczek, E. Kociołek-Balawejder, Technologia chemiczna organiczna. Surowce i półprodukty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992.

W okresie aktywności zawodowej Pan Profesor Romuald Bogoczek był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał też liczne odznaczenia, m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2006 r. Pan Profesor przeszedł na emeryturę, ale przez następne lata dalej aktywnie uczestniczył w życiu naukowym Katedry. W dniu 6 grudnia 2007 r. w auli Uczelni odbyła się uroczysta akademia, podczas której przyznano Panu Profesorowi tytuł Honorowego Profesora Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - najwyższe wyróżnienie nadawane przez Rektora i Senat osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju naszej Uczelni. Dyplom wręczył Rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu prof. dr hab. Bogusław Fiedor.

pdf.ico pdf.ico pdf.ico

Pan Profesor Romuald Bogoczek zmarł 13 listopada 2014 r. W dniu 25 listopada w kaplicy cmentarza w Kiełczowie koło Wrocławia odbyła się uroczystość pożegnalna, a 29 listopada Zmarły został pochowany na cmentarzu parafialnym kościoła Św. Jadwigi w Chorzowie.

Dorobek naukowy Pana Profesora Romualda Bogoczka jest trwałym i istotnym składnikiem dorobku polskiej nauki. Pan Profesor pozostanie w pamięci swoich współpracowników jako wybitny naukowiec, założyciel i twórca naszej Katedry, nasz nauczyciel i wychowawca, a także człowiek bardzo nam bliski i życzliwy.


:: początek strony ::


© Katedra Technologii Chemicznej, 2015